مهندس نستور درخشنده پور

مدیرعامل

آقای مهندس نستور درخشنده پور مدیرعامل  و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید علوی میباشد.

شماره تماس: 32248002-076                ایمیل سازمانی: n.derakhshandehopoor@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

معصومه پرهیزکار

عضو هیات مدیره

خانم معصومه پرهیزکار ، مدیر امالی و امور اداری عضو هیات مدیره  شرکت عمر ان شهر جدید علوی میباشد

شماره تماس: 33248004-076            ایمیل سازمانی: m.parhizkar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

هادی رضایی

عضو هیات مدیره

آقای هادی رضایی ،رئیس اداره حراست و عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید علوی میباشد.

شماره تماس: 33248003-076           ایمیل سازمانی: h.rezai@ntdc.ir

مشاهده پروفایل