مهندس نستور درخشنده پور

مدیرعامل

آقای مهندس نستور درخشنده پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید علوی است.

شماره تماس: 32248002-076

مشاهده پروفایل

فرشید دستوان 

عضو هیات مدیره

آقای فرشید دستوان، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید علوی است.

شماره تماس: 

مشاهده پروفایل

هادی رضایی

عضو هیات مدیره

آقای هادی رضایی ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید علوی است.

شماره تماس: 

مشاهده پروفایل