مهندس نستور درخشنده پور

مدیرعامل

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱                    ایمیل سازمانی: n.derakhshandehopoor@ntdc.ir