مزایدات

آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان فروش اراضی واقع در شهر جدید علوی 1399/04/18 1399/05/04
آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آگهی فراخوان مزایده شرکت عمران شهر جدید علوی 1398/10/11 1398/10/18
آرشیو مشارکتی