تماس با مدیر عامل

تلفن :۵ و ۴ و۳۳۲۴۸۰۰۲-۰۷۶ 
نمابر : ۳۳۲۴۸۰۰۹-۰۷۶
صندوق پستی :
آدرس : بندرعباس. منطقه کشار. شهر جدید علوی