آگهی فراخوان فروش اراضی  واقع در شهر جدید علوی

شرکت عمران شهر جدید علوی در نظر دارد اراضی زیر واقع در شهر جدید علوی از طریق فراخوان فروش واگذار نماید .

ردیف قطعه بلوک مساحت کاربری قیمت پایه30%نقداقساط48ماهه ضمانت شرکت در فراخوان
1 20 2 335.35 مسکونی 1,124,658,196 56,232,910
2 4 3 288.49 مسکونی 883,711,691 44,185,585
3 5 3 288.24 مسکونی 882,950,216 44,147,511
4 8 4 290 مسکونی 888,311,000 44,415,550
5 9 4 317 مسکونی 1,063,391,675 53,169,584
6 1 5 317 مسکونی 1,063,391,675 53,169,584
7 2 5 290 مسکونی 888,311,000 44,415,550
8 9 6 280.01 مسکونی 934,890,388 46,744,519
9 4 7 455 مسکونی 1,364,232,875 68,211,644
10 7 8 257.94 مسکونی 790,659,446 39,532,972
11 8 8 255.39 مسکونی 857,689,747 42,884,487
12 16 8 247.12 مسکونی 830,078,078 41,503,904
13 1 9 303.05 مسکونی 1,016,815,764 50,840,788
14 2 9 284.47 مسکونی 871,467,173 43,573,359
15 7 9 283.26 مسکونی 867,781,634 43,389,082
16 8 9 302.07 مسکونی 995,850,014 49,792,501
17 15 9 287.5 مسکونی 880,696,250 44,034,813
18 16 9 306.58 مسکونی 1,010,643,716 50,532,186
19 1 10 1049.15 ویلاباغ 2,548,123,063 127,406,153
20 2 10 1053.08 ویلاباغ 2,429,784,648 121,489,232
21 3 10 1106.67 ویلاباغ 2,553,433,524 127,671,676
22 4 10 1160.26 ویلاباغ 2,677,082,401 133,854,120
23 5 10 1213.85 ویلاباغ 2,800,731,278 140,036,564
24 6 10 1240.93 ویلاباغ 3,013,908,738 150,695,437
25 5 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
26 6 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
27 7 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
28 8 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
29 9 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
30 10 12 1641.36 ویلاباغ 3,986,453,100 199,322,655
31 12 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
32 13 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
33 14 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
34 15 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
35 16 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
36 17 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
37 18 12 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
38 4 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
39 5 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
40 6 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
41 7 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
42 11 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
43 12 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
44 13 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
45 14 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
46 15 13 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
47 3 14 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
48 4 14 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
49 5 14 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
50 6 14 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
51 7 14 1116.37 ویلاباغ 2,711,383,638 135,569,182
52 8 14 1597.93 ویلاباغ 3,880,972,488 194,048,624
53 10 14 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
54 11 14 999.48 ویلاباغ 2,184,738,345 109,236,917
55 3 15 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
56 9 15 991.42 ویلاباغ 2,287,515,759 114,375,788
57 10 15 1193.77 ویلاباغ 2,899,368,888 144,968,444
58 4 16 1000 ویلاباغ 2,307,312,500 115,365,625
59 5 16 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750
60 6 16 999.78 ویلاباغ 2,306,804,891 115,340,245
61 1 18 984 ویلاباغ 2,270,395,500 113,519,775
62 2 18 1000 ویلاباغ 2,307,312,500 115,365,625
63 3 18 1008 ویلاباغ 2,325,771,000 116,288,550
64 4 18 1024.36 ویلاباغ 2,487,914,350 124,395,718
65 1 19 1313.63 ویلاباغ 3,190,478,863 159,523,943
66 2 19 1150 ویلاباغ 2,513,756,250 125,687,813
67 3 19 1150 ویلاباغ 2,513,756,250 125,687,813
68 4 19 1254.47 ویلاباغ 3,046,794,013 152,339,701
69 5 19 1124.12 ویلاباغ 2,730,206,450 136,510,323
70 6 19 1164.7 ویلاباغ 2,545,888,613 127,294,431
71 7 19 1110.93 ویلاباغ 2,428,354,114 121,417,706
72 8 19 1224.55 ویلاباغ 2,974,125,813 148,706,291
73 6 20 525 مسکونی 1,480,323,125 74,016,156
74 8 20 525 مسکونی 1,466,357,813 73,317,891
75 9 20 525 مسکونی 1,466,357,813 73,317,891
76 5 17 500 مسکونی 1,396,531,250 69,826,563
77 10 17 496 مسکونی 1,385,359,000 69,267,950
78 12 17 500 مسکونی 1,396,531,250 69,826,563
79 40 1000 ویلاباغ 2,185,875,000 109,293,750

مهلت دریافت اسناد از تاریخ05/06/1399لغایت11/06/1399 تا ساعت14 میباشد . برای دریافت اسناد به آدرس سامانه WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند و برای پشتیبانی و ثبت نام با شماره تلفن 41934-021 ، 33248002 الی 33248005 تماس حاصل نمائید .

آخرین مهلت تحویل اسناد در سامانهWWW.SETADIRAN.IR ساعت 14 روز شنبه مورخ 22/06/1399می باشد .

به پیشنهادات فاقد امضاء ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر شده در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پاکت های پیشنهادی در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 23/06/1399 در محل شرکت عمران شهر جدید علوی واقع در منطقه  کشار ، شهر جدید علوی بازگشایی می شود .

ضمناً متقاضیان میتوانند جهت بازدید از اراضی  همه روزه در ساعت اداری به آدرس: بندرعباس، منطقه کشار ، شهر جدید علوی ، شرکت عمران شهر جدید علوی می باشد . سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است .

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20012
کد خبر
20012